DOSSIER DE PRESENTACIÓ
Dinamització comunitària
i educació en comunicació

QUI SOM I QUÈ FEM


L’engegada de Teleduca, Educació i Comunicació va iniciar-se l’any 1996 amb un equip interdisciplinari de professionals especialitzades en Educació i Comunicació. Des d’una perspectiva socioeducativa, reflexionem, fem investigació-acció i elaborem propostes d’intervenció per utilitzar els llenguatges i els formats dels diversos mitjans de comunicació social –premsa, ràdio, televisió, webs i blocs, plataformes transmedia, xarxes socials, etc.- per generar processos emancipadors i enriquidors. Els mèdia i les tecnologies ocupen gran part del temps de la ciutadania, però des de sempre entenem que les persones usuàries poden jugar un rol actiu i fortament propositiu. Un domini dels llenguatges i les formes expressives dels diferents mitjans proporciona, a les persones, instruments comunicatius i expressius per actuar com a creadores de missatges i elaboradores de discursos propis. Aquests textos generats a l’entorn i per “nosaltres” ofereixen continguts lligats a la realitat de cada territori, visions crítiques, maneres més identificatives d’autorepresentació, etc.

Per participar amb una major competència en l’entorn, des de Teleduca, Educació i Comunicacióentenem que cada persona o col·lectiu social ha de posseir bons instruments, no només comunicatius i expressius, sinó també d’interpretatius i comprensius dels textos que rep contínuament. Compartim les línies teòriques que afirmen que l’evolució de la humanitat es fonamenta en la regeneració de significats i això implica que, per poder incidir en el context social, hem d’estar capacitades per interpretar i comunicar, i en definitiva per dialogar. Apostem pel diàleg com a punt de partida per a la convivència, la cohesió social i la transformació.

Conscients de la importància del context mediàtic que ens envolta i partint de diverses experiències i formacions, els darrers 15 anys hem consolidat un projecte integral d’educació en comunicació. Treballem amb l’objectiu de proporcionar situacions que incrementin el desenvolupament de la competència comunicativa (comprensiva i expressiva) de les persones en els diversos mitjans i tecnologies de la informació i la comunicació actualment disponibles.

La concepció de l’educació en comunicació o educació mediàtica es mou entre diferents enfocaments. Algunes posicions s’integren en el statu quo social sense apuntar al desenvolupament de cap mirada crítica. Altres més apocalíptiques treballen en una línia de qüestionament però amb freqüència consideren els públics com a éssers fràgils als quals s’ha de protegir de l’horror d’uns mitjans sense escrúpols. Des de Teleduca, Educació i Comunicació partim de les potencialitats de les espectadores i els espectadors, de la riquesa de les persones i els col·lectius socials. Una millor competència comunicativa en diferents llenguatges que avui dia conformen la nostra quotidianitat ens obre pas a assolir unes majors quotes d’equitat social i emancipació.

Creiem que una ciutadania activa i comunicativa pot ser un element clau per a una transformació social renovadora i positiva.

Les nostres formacions, tallers, projectes i assessoraments garanteixen oportunitats per a la construcció d’una mirada crítica i l’autoexpressió. En tots aquests espais tenen una gran rellevància la producció de missatges i textos de creació pròpia, i el treball col·laboratiu. A més, incidim en la reversió de les accions educomunicatives en les persones, les comunitats i el territori. La nostra proposta se centra en quatre àrees principals d’actuació molt interrelacionades:

 • Àrea d’investigació
 • Àrea de formació i tallers
 • Àrea d’edició de materials
 • Àrea de projectes de dinamització i intervenció comunitària

Aquestes àrees s’han concretat sobretot en les activitats següents:

 1. Recerca sobre la recepció dels mitjans de comunicació i l’anàlisi de continguts mediàtics.
 2. Investigació-acció sobre la implementació d’una Educació en Comunicació de dinamització comunitària en marcs d’educació formal, no formal i informal.
 3. Cursos de formació, tallers i assessoraments sobre Educació en Comunicació adreçats a professorat i tot tipus d’educadors, diversos perfils professionals, famílies i altres col·lectius socials.
 4. Creació de materials didàctics i propostes pedagògiques, principalment sobre l’ús socioeducatiu de la creació audiovisual participativa.
 5. Disseny, implementació i avaluació de tallers, activitats i projectes adreçats a diversos col·lectius socials i fonamentats en la creació textual, audiovisual i transmèdia com a eines per cobrir necessitats socioeducatives i promoure la dinamització comunitària.

Suports i temàtiques amb què treballem:

 1. TV i creació audiovisual
 2. Ràdio
 3. Fotografia
 4. Premsa digital o en paper
 5. Internet (web, bloc i xarxes socials)

I tot tipus de combinacions i interaccions entre aquests suports...

 1. Autorepresentació
 2. Coneixement de l’entorn
 3. Convivència i diàleg social
 4. Cultures juvenils
 5. Exploració de les emocions
 6. Gènere i sexualitats
 7. Intercanvi generacional
 8. Interculturalitat
 9. Mediació
 10. Mirada crítica a la societat mediàtica i de consum
 11. Recuperació de la memòria recent
 12. Desenvolupament comunitari i interacció social


COM HO FEM

Convé aturar-nos en aquest punt per explicar la metodologia de treball que fem servir a Teleduca, Educació i Comunicació. La nostra estratègia és fonamentalment participativa i comprensiva. És a dir, dissenyem i actuem en cada intervenció tenint en compte la diversitat dels i les participants i reconeixent el bagatge de coneixements previs que tothom porta incorporat. Per tant, la interacció amb el grup i els interessos de les persones que l’integren marca la pauta a seguir durant tot procés formatiu.

Pretenem que la ciutadania desenvolupi estratègies actives com a usuària dels mitjans de comunicació i tothom pugui erigir-se en creador/a de continguts. No es tracta d’una dinàmica que depengui només dels coneixements adquirits a través d’una formació sinó més aviat d’aflorar les capacitats i així prendre consciència de la importància que tenen els recursos personals i col·lectius que anem acumulant en el transcurs de la nostra experiència vital. Tot això constitueix el punt de partida del desenvolupament de la nostra proposta socioeducativa.

En el marc metodològic on ens inscrivim, el/la formador/a deixa de ser la font més important de coneixements i dirigeix la seva tasca cap a una funció d’orientació, d’un/a animador/a que guia i col·labora durant tot el procés d’aprenentatge, exercint de facilitador/a. A la vegada, entenem que tant l’objecte com el subjecte del procés educatiu són les persones i no la matèria que s’ensenya.

El context d’aprenentatge que utilitzem és la quotidianitat, allò proper, el nostre entorn. Aquest plantejament ens permet explorar i després utilitzar al màxim els recursos personals dels i les participants a l’hora de promoure processos creatius i d’aprenentatge significatiu. Sempre proposem un retorn, una reversió, al context on emergeix cada experiència perquè, des de la reflexió i la interiorització de tot allò aprés, l’entorn serà sempre l’espai ideal on desenvolupar-nos i créixer individual i col·lectivament.

En aquest sentit, apostem per un mètode de treball basat en l’experimentació pràctica com a punt de partida per a l’adquisició de noves habilitats i destreses, i com a via per incorporar nous coneixements, en la línia d’aprendre fent (learn by doing). Alhora promovem el compromís, la responsabilitat i el treball en equip (tant cooperatiu com col·laboratiu), i també el desenvolupament de capacitats individuals i la interrelació dialògica entre els i les participants.

ADREÇA DE CONTACTE TELEDUCA. Educació i Comunicació SCP
C/ Nació, 51 baixos 1. (08026) Barcelona
Tel: 93 450 98 26 – Fax: 93 186 64 91
teleduca@teleduca.org
www.teleduca.org